Sosyal Medya Politikası

SOSYAL MEDYA HESAPLARI AYDINLATMA METNİ

 

Devam Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“DEVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir:

Bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçilmesi suretiyle temin edilen “Ad, Soyad, Sosyal Medya Kullanıcı Adı, Telefon Bilgisi, Fotoğraf” gibi kişisel verileri ilgili birimlere yönlendirilmesi ve yardımcı olunması için gerekenin yapılması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi doğrultusunda ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Deva Diş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yetkili kurum ve kuruluşlarla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Deva Diş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kişisel verilerinizi sosyal medya hesaplarının mesaj ve yorum alanlarından iletişime geçmeniz vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Deva Diş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi kapsamındaki hukuki sebebe dayalı olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda Kanun’daki hukuki sebep devam ettiği sürece kişisel verileriniz belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Deva Diş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve

Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Deva Diş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne iletmeniz durumunda Deva Diş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Deva Diş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için “https://devadis.com/” adresinde bulunan 

Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.